PERSONVERNERKLÆRING FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA

Ditt personvern er viktig for Norwegian Property og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Norwegian Property skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Norwegian Property ASA bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike datterselskapene. Norwegian Property ASA er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i Norwegian Property konsernet.

Vår behandling av personopplysninger

Norwegian Property ASA behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Utleie av næringseiendom

I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon (mail-adresse og telefonnummer) til kontaktpersoner hos leietagere.
Personopplysningene slettes når leieforholdet opphører. Dersom det gjenstår noen uavklarte forhold ved terminering av leiekontrakten, kan det være tilfeller hvor vi oppbevarer opplysningene i inntil 2 år etter at leieforholdet opphørte.

Innsamlingen, lagringen og bruken av navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietagere baseres på vår berettigede interesse i å administrere leieforholdet, oppfylle leieavtalen og holde kontakten med våre leietagere.

Drift av Bydel Aker Brygge

For å kunne drifte utleie av butikklokaler og restaurantlokaler er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos leietagere, herunder deres navn, mail-adresse og telefonnummer. I tillegg lagrer vi navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel vektertjenester. Vi har også en mail-liste til kontaktpersoner i butikkene og restaurantene for utsendelse av informasjon om ulike kampanjer og tiltak som butikker og restauranter er med på.
Innsamlingen, lagringen og bruken av personopplysningene ovenfor baseres på en berettiget interesse, hvor den berettigede interessen varierer fra å oppfylle våre forpliktelser etter
leieforholdene, administrere leieforholdene, sørge for en tilstrekkelig sikkerhet i området og samkjøre markedsføringskampanjer og tiltak i området.
Personopplysningene slettes når leieforholdet opphører eller når vi får beskjed om at vedkommende slutter å jobbe hos vår leietaker.

Sikkerhet på Aker Brygge

På Aker Brygge har vi overvåkningskameraer på uteområder og i fellesområder. Vi forholder oss til lovgivningen fra Datatilsynet. Formålet med kameraovervåkning er å ivareta helse og sikkerhet for alle brukerne av Aker Brygge. Kameraene er et supplement for våre vektere/ansatte, og vil i stor grad gjøre at man kan iverksette livreddende og sikkerhetsrelaterte tiltak raskere.

Facebook, Instagram og LinkedIn

Vi bruker Facebook, Instagram og LinkedIn i vår markedsføring, og der baserer vi oss på at kontaktpersoner frivillig melder seg inn i grupper for å motta informasjon.

Investor Relations

Vi har en abonnementsordning for å motta våre børsmeldinger og informasjon knyttet til kvartalsrapporteringen. Vi registrerer abonnenters navn og mail-adresser. Abonnementsordningene er frivillig og du velger selv hvilken informasjon du ønsker å motta og hvor lenge du ønsker å abonnere.
Vi baserer innsamlingen, lagringen og bruken av dine personopplysninger for å sende deg børsmeldinger og informasjon knytte til kvartalsrapporteringen på ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene som samles inn i forbindelse med de ulike behandlingsaktivitetene fremgår i avsnittene ovenfor. Generelt vil vi ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I enkelte tilfeller vil vi likevel lagre personopplysningene for en lengre periode, for eksempel for å etterleve våre rettslige forpliktelser (blant annet pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år).

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskaper som leverandører av våre IT-løsninger og vår app-utvikler i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften.
Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Norwegian Property ASAs retningslinjer og rutiner for personvern.

Bruk av databehandlere

Norwegian Property ASA inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Norwegian Property ASA lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Før du sender Datatilsynet en klage anbefaler vi deg å ta kontakt med oss, slik at vi kan forsøke å løse situasjonen sammen.

Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål til hvordan Norwegian Property ASA behandler dine personopplysninger eller ønsker å benytte deg av en av dine rettigheter, kan du sende oss en henvendelse til info@npro.noeller per post til Norwegian Property ASA, PB 1657 Vika, 0120 Oslo.

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden14 dager før de iverksettes.